Regulamin serwisu

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego liberso.pl
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest GTS JUSTYNA LIBER z siedzibą w ul. Baczyńskiego 70 lok 3, 41-203 Sosnowiec. NIP: 9541329153
 3. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:
  • Serwis - portal internetowy liberso.pl,
  • Umowa - umowa pomiędzy wydawcą serwisu, a Użytkownikiem, którego częścią składową jest Regulamin, Polityka Prywatności.
  • Wydawca - GTS JUSTYNA LIBER, podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,
  • Administrator - osoba zarządzająca Serwisem oraz kontami użytkowników Serwisu
  • Moderator - osoba oceniająca jakość komentarzy, dbająca o przestrzegania zasad netykiety w Serwisie
  • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w Serwisie,
  • Login - indywidualna nazwa użytkownika, dzięki której jest on identyfikowany w Serwisie,
  • Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu. Proces autoryzacji (logowania) wymaga podania Loginu i Hasła,
  • Forum - grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
  • Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie,
  • Polityka prywatności - zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron WWW oraz wyświetlania treści multimedialnych, akceptującym pliki typu cookies. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu aktywacji w serwisie wymagany jest także adres poczty elektronicznej.
 5. Usługami świadczonymi w ramach serwisu są: Konto w Serwsie (bezpłatne), Forum (bezpłatne).

II. Rejestracja oraz uczestnictwo w Serwisie

 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza.
 4. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu liberso.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji. Użytkownik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych opracowaniach rynkowych, które pojawiły się w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu zakupu usług prawdziwych, aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o swojej osobie, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim. Serwis liberso.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, poprawiania swoich danych, wykonywania innych praw zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133).
 9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Serwisu, co skutkuje usunięciem jego danych z bazy użytkowników serwisu. Podstawą usunięcia danych jest przesłanie Administratorowi drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści wskazując swój Login. Adres do korespondencji: biuro@liberso.pl
 10. Wydawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej, jeśli jego zachowanie lub głoszone przez niego poglądy będą niezgodne z Regulaminem, a także w przypadku łamania przez niego w oczywisty sposób obowiązującego prawa.
 11. Niestosowanie się do zasad opisanych w tym paragrafie może skutkować nadaniem upomnienia, czasowym ograniczeniem korzystania z portalu, zablokowaniem Konta oraz usunięciem komentarzy i postów, natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika.

III. Opłaty

 1. Opłatę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu liberso.pl
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 3. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.
 4. Każdy użytkownik ma dostęp do danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Faktury za wykupione usługi są wysyłane oddzielnie ręcznie lub przez zewnętrzny system w momencie, kiedy użytkownik wyrazi chęć posiadania faktury. Na wyraźne życzenie wysyłamy faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty polskiej. W tym celu prosimy o przesłanie na mail biuro@liberso.pl prośby o wysłanie faktury papierowej.

IV. Reklamacje

 1. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu autoklasa.pl z uprzednim odpowienio wcześniejszym powiadomieniem użytkowników (przerwy techniczne). Przerwy techniczne będą ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi na adres poczty elektronicznej: biuro@liberso.pl
 4. Użytkownik ma prawo żądać reklamacji do 14 dni od zakupu.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednak Wydawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona problemów wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 6. W przypadku, gdy klient kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybrać między wymianą, obniżeniem ceny, a odstąpieniem od umowy.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z Wydawcą pod poniższym adresem:ul. Baczyńskiego 70 lok 3, 41-203 Sosnowiec e-mail: biuro@liberso.pl
  Lub telefonicznie+48 664 135 888

V. Odpowiedzialność

 1. Wszystkie opracowania, treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając informacje publikowane na stronach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Wydawcy Serwisu. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Wydawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco poprzez odpowiednie komunikaty w Serwisie w postaci nowego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz prawie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika jeżeli nie akceptuje regulaminu. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.
 2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.
TOP